AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Władze Spółki

PREZES – MARCIN ŻEGLIŃSKI
ŻYCIORYS

Pan Marcin Żegliński
jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, od 2000 r. przez okres 6 lat związany był zawodowo z sektorem bankowości: inspektor ds. kredytów i koordynator systemu rozliczania dopłat do kredytów preferencyjnych współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu AFI Group S.A.

ZARZĄD

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej Członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

RADA NADZORCZA

Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.:

  1. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki;
  2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
  3. udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie określonych zobowiązań wekslowych;
  4. badanie sprawozdań Zarządu w zakresie podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
  5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą w Spółce. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Do obowiązków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy m.in. podejmowanie uchwał w przedmiocie:

  1. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. podejmowania uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;
  3. udzielania absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  4. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.