AFI – Amis Financial Investment Group S.A.

Informacje prawne o Spółce

SPÓŁKA AMIS FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A. („AFI”) została zawiązana w dniu 25 maja 2006 r. we Wrocławiu.

Działalność Spółki opiera się o Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych regulacji szczególnych dotyczących działalności gospodarczej w Polsce. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258726.

Kapitał akcyjny AFI wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony.

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.