AFI
kulkafpa
Od stycznia 2012 roku ruszył
specjalny program dla naszych Klientów.
W 2015 roku mamy kolejne atrakcje!
Zapytaj specjalistę naszej firmy o FPA
ogrody pełne niespodzianek
dla Przyjaciół AFI.

"Les amis de mes amis sont mes amis"
O nas

Władze spółki

Prezes zarządu Marcin Żegliński

Prezes - marcin ŻEGLIŃSKI
życiorys

Pan Marcin Żegliński
jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, od 2000 r. przez okres 6 lat związany był zawodowo z sektorem bankowości: inspektor ds. kredytów i kordynator systemu rozliczania dopłat do kredytów preferencyjnych współfinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu AFI Group S.A.

Zarząd

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej Członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza

Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.:

 1. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki;
 2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 3. udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie określonych zobowiązań wekslowych;
 4. badanie sprawozdań Zarządu w zakresie podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego
  badania;
 5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą w Spółce. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Do obowiązków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należ m.in. podejmowanie uchwał w przedmiocie:

 1. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 2. podejmowania uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;
 3. udzielania absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 4. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
____
+48 71 789 94 05
„Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiego.” Sam Walton
© 2009 Auch studio