Fundacja AMIS
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
ING Bank Śląski
Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 72
nr 49 1050 1575 1000 0090 3009 4941
SWIFT: INGBPLPW

statut fundacji

Statut Fundacji pod nazwą „Fundacja AMIS”

Fundacja pod nazwą „Fundacja AMIS” zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ „Fundacja AMIS”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja AMIS”, zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 § 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 6. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 6

 1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja AMIS”.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami,
 2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 3. wspieranie szczególnie uzdolnionych osób, nie mogących realizować swoich planów z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 4. udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, szkołom, placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym i kulturalnym,
 5. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia,
 6. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 7. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego lub sportowego,
 2. wyposażanie placówek, ośrodków i instytucji w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny lub sportowy,
 3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych,
 4. pomoc finansową i rzeczową,
 5. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 6. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 7. fundowanie stypendiów,
 8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 9. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek służby zdrowia, placówek medycznych lub rehabilitacyjnych.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, datków i subwencji,
  3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale innych osób,
  4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
  5. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
  6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 4. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
 5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Wartość środków majątkowych Fundacji wyodrębnionych z jej majątku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi nie mniej niż 1 000 zł, przy czym środki przeznaczone na działalność gospodarczą nie mogą obejmować całego majątku Fundacji.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  2. produkcja gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji,
  3. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, maskotek z logo Fundacji,
  4. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  5. sprzedaż detaliczna odzieży,
  6. sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach, polegająca na sprzedaży maskotek z logo Fundacji,
  7. działalność wydawnicza,
  8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  9. reklama,
  10. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  11. pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków,
  12. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  13. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
  14. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych, polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów.
  15. pozostałą działalność związana ze sportem,

4a.  Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji może być działalność w zakresie:

 1. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 3. działalność wspomagająca edukację,
 4. działalność szpitali,
 5. pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 6. pomoc społeczna bez zakwaterowania.
 1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 3. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 8. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 10. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 16

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z członków organu nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 17

 1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) osób.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą z mocy Statutu osoby wskazane przez Fundatora.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 9. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.
 10. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
 11. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§ 18

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 19

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
  2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
  3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  4. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
  5. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
  6. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
  7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  8. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  9. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
  10. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
  11. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
  12. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 § 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej liczby członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Pierwszy skład Zarządu Fundacji może zostać wskazany przez Fundatora.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
  1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
  3. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
  4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 22

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
 6. realizacja programów działania Fundacji,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
 10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 24

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w §. 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

Rozdział VI. Zmiany Statutu

§ 27

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 28

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd we Wrocławiu.

 

Wieczność kocha dzieła czasu
Wiliam Blacke

Napisz do nas
amis@afigroup.pl