Fundacja AMIS
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
ING Bank Śląski
Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 72
nr 49 1050 1575 1000 0090 3009 4941
SWIFT: INGBPLPW

jak działamy

Koncentrując się na potrzebach naszych podopiecznych, wykorzystujemy różne sposoby gromadzenia środków finansujących cele określone naszym Statutem, a następnie decyzjami Zarządu i Rady Fundacji, a także doradców naukowych. Staramy się zawsze skoncentrować na konkretnych potrzebach poszczególnych osób potrzebujących wsparcia, dlatego też unikamy wspierania organizacji, koncentrując się po prostu na ludziach i ich problemach. Chcemy wspierać i wspieramy nie tylko opłacenie niepokrywanych przez jednostki publiczne procedur medycznych i leków, ale także rehabilitację i nabycie innych przedmiotów potrzebnych w codziennym życiu.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy tak ze strony naszych darczyńców i sponsorów, jak i wolontariuszy oraz osób chcących dzielić z nami naszą misję. Wszystkie osoby działające w ramach Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób na podstawie umowy o pracę.

Od samego początku funkcjonowanie Fundacji oparte było na najwyższych standardach uczciwości. Przejrzystość i jawność sprawozdań finansowych oraz kierowanie pomocy bezpośrednio do osób najbardziej jej potrzebującej jest dla nas priorytetem polityki finansowej. Niosąc pomoc staramy się natomiast wnikliwie zbadać faktyczne potrzeby podopiecznych oraz ich rzeczywistą sytuację zdrowotną i finansową, dzięki czemu pomoc dociera zawsze tam, gdzie dotrzeć powinna. Nasze programy i cele pomocy konsultujemy tak z autorytetami medycznymi, jak i osobami bezpośrednio zaangażowanymi w ich realizację.

Zachęcamy także do przekazywania na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne. Podatnik od dnia 1 stycznia 2004 r., a w praktyce od momentu powstanie pierwszej organizacji pożytku publicznego może przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Począwszy od zeznań podatkowych składanych za 2007 r. alokacja 1% odbywa się za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji formalnych dotyczących Fundacji oraz podstaw prawnych jej działalności.

Nasza Fundacja została założona we Wrocławiu w dniu 15 maja 2009 r. przez Fundatora – Amis Financial Investment Group S.A. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.12.2009 r. pod numerem KRS: 0000345204. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Siedziba Fundacji mieści się we Wrocławiu, ul. Robotnicza 72 E.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego lub sportowego,
 2. wyposażanie placówek, ośrodków i instytucji w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny lub sportowy,
 3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych,
 4. pomoc finansową i rzeczową,
 5. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 6. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 7. fundowanie stypendiów,
 8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 9. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, placówek medycznych lub rehabilitacyjnych.

Fundacja AMIS ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 2. produkcja gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji,
 3. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, maskotek z logo Fundacji,
 4. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5. sprzedaż detaliczna odzieży,
 6. sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach, polegająca na sprzedaży maskotek z logo Fundacji,
 7. działalność wydawnicza,
 8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 9. reklama,
 10. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 11. pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie jakim nie zostało zastrzeżone dla działalności banków,
 12. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 13. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
 14. pozostałą działalność związana ze sportem,
 15. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych, polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów.

Wieczność kocha dzieła czasu
Wiliam Blacke

Napisz do nas
amis@afigroup.pl